Avfallshantering

Vasa hamn har målsättningen att stå till tjänst med effektiva och miljövänliga hamn- och logistiklösningar av hög kvalitet för kunderna och att genom egen verksamhet säkerställa en hållbar utveckling i Vasa hamns funktioner.

Foto: Jaakko Salo

Enligt avfallshanteringsplanen för hamnen ordnar Kvarken Ports Ltd avfallsservicen i Vasa hamn. Bestämmelserna om avfallshanteringsplanens innehåll finns i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010). Planen fungerar samtidigt som den plan för hur uppföljningen och kontrollen av avfallsbehandlingen ska organiseras, som avses i 120§ Avfallslagen (646/2011). Verksamheten styrs av ett ikraftvarande miljötillstånd i överensstämmelse med miljöskyddslagen. Tillståndet reglerar avfallshanteringen i hamnen samt buller- och utsläppsnivåer både i luft och vattendrag. Tillståndet kräver också kontroll och mätningar av miljökonsekvenserna samt rapportering av resultaten.

Vasa hamns avtalsparter garanterar att avfallshanteringen är korrekt, vilket innebär att avfallskärl töms och underhålls, att oljeblandat vatten, sanitets- och toalettvatten från fartyg samt farliga ämnen transporteras till erforderlig behandling eller till mottagningsställe. För närvarande har Vasa hamn ett giltigt samarbetsavtal med bolaget Lassila & Tikanoja Oy.

Alla fartyg som besöker hamnen bör lämna in en anmälan om fartygsavfall minst 24 timmar innan fartyget anlöper hamnen eller direkt efter att de avgått från föregående hamn, om restiden underskrider 24 timmar. I hamnen finns avfalluppsamlingsställen på alla kajer och alla fartyg är skyldiga att lämna avfallet på de här mottagningsställena och att följa hamnens anvisning för avfallshantering. Avfallshanteringsavgift debiteras av alla fartyg som besöker hamnen.