Utökade verksamhets- och lagringsytor

I takt med att verksamheten i hamnen växer ökar behovet av verksamhets- och lagringsytor. För att möjliggöra hantering av ett framtida ökat godsflöde anläggs nu nya ytor i hamnen inom Projekt Gustavs udde 3 och Projekt 24, Kilen.

Kranar i hamnen

Projekt Gustavs udde 3

Nya verksamhets- och lagerytor anläggs i anslutning till kaj vid Gustavs udde. Området kommer bland annat att kunna ta emot förorenade massor från Norrbyskär. Arbetet utförs av Skanska i samarbete med Kvarken Ports och Dåva DAC. I arbetet ingår komplettering av befintlig belysning, anläggning av ny belysning samt ny elservis för elförsörjning och belysning till magasin. En ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs och stängsel och grindar vid nya in- och utfarter kompletteras.

Projekttid: 211001-220710

Projekt 24, Kilen

Projektet avser anläggning av en ny lagringsyta om 13 000 m2. Området schaktas och fylls in med nytt material för att skapa en ny överbyggnad för ytan. Ca 4 300 m2 kommer att beläggas och resterande anläggs med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering. Arbetet utförs av NYAB.

Projekttid: 211115-220715

Kontakt

Vid frågor om aktuella byggprojekt vänligen kontakta Donald Näs, Projektledare INAB:
E-post: donald.nas@umea.se
Telefon: 070-622 45 70

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 41

Gustavs udde 3

 • Arbete med slubesiktning pågår och projektet beräknas helt färdigställt under oktober månad.

Kilen

 • Även här pågår arbete med slubesiktning och projektet beräknas helt färdigställt under oktober månad.


Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning
 • Asfaltering
 • Elarbeten
 • Justering och packning av bärlager

Projekt 26, Gustavs Udde 2

Gustavs udde 3

 • Slutbesiktning den 26 september

Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning
 • Justering och packning av bärlager
 • Asfaltering
 • Elarbeten

Projekt 26, Gustavs Udde 2

Gustavs udde 3

 • Slutbesiktning den 26 september

Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning
 • Justering och packning av bärlager
 • Asfaltering
 • Elarbeten

Projekt 26, Gustavs Udde 2

Byggarbeten vecka 38

Gustavs udde 3

 • Återstående delar av stängslet sätts upp mellan verksamhetsytan och triangelytan
 • Justering av slänter och diken
 • Slutbesiktning den 26 september

Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning
 • Justering och packning av bärlager
 • Fyll skyddslager och förstärkningslager
 • Isolering av dagvattenledning
 • Elkanalisationer

Projekt 26, Gustavs udde 2

Gustavs udde 3

 • Fortsatt arbete med asfaltering. Beläggningen på verksamhetsytan är i det närmaste klar, därefter återstår triangelytan
 • Utläggning av stödremsa samt justering av diken

Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning, västra linjen
 • Justering och packning av bärlager
 • VA: Dagvatten och dränering västra linjen
 • Fyll skyddslager och förstärkningslager A1-ytan
 • Isolering av dagvattenledning
 • Lyft av kameramast vid elstationen
 • Elkanalisationer

Triangelytan, Gustavs udde 3

Verksamhetsyta Gustavs udde 2

Gustavs udde 3 och Kilen

 • Asfaltering av ytorna

Gustavs Udde 2

 • Betongarbeten med linjeavvattning östra linjen samt tryckplatta vattenbrandpost- Justering bärlager samt packning- Fyll skyddslager och förstärkningslager efter VA-arbeten- El-kanalisation mot Hillskär, dragbrunnar samt kanalisation ner mot nya masten
 • Tre nya master väntas under veckan
 • Isolering av dagvattenledning
 • VA-arbeten: Dagvatten längs Gustavs Udde samt dränering och förberedelser runt linjeavvattning västra linjen
 • Förläggning linjeavvattning mittenlinjen

Asfaltering av verksamhetsytan; Gustavs udde 3

Gustavs udde 3

 • Asfaltering av ytan samt justeringar inför fortsatt asfaltering
 • Montering av stängsel

Asfaltering Gustavs Udde 3

Gustavs udde 3

 • Asfaltering av ytan samt justeringar inför fortsatt asfaltering
 • Montering av stängsel

Betongreparationer färjepiren

 • Borrning och injektering förankringsstag runt kasuner
 • Bilning och gjutning av skador på piren

Asfaltering Gustavs Udde 3

Montering av armeringskorgar P27

Gustavs udde 3

 • Fortsatt arbete med att fylla och isolera kring VA på triangelytan pågår.
 • Överlast har körts in till verksamhetsytan och kommer att ligga där till i augusti, då eventuella sättningar på ytan kommer att mätas. När överlasten körts bort påbörjas justering inför asfaltering.

Överlast körs in på verksamhetsytan Gustavs Udde 3.

Gustavs udde 3

 • Utläggning/montering av skyddsgeotextil och geomembran vid dammen
 • Arbete med avkörningsskydd och vägräcke
 • Justering av verksamhets- och triangelytan
 • Resning av master påbörjas

Gustavs udde 3

 • Justering inför asfaltering
 • Fortsatt arbete med dammen - bärlager, fyll och räckessättning

Dammen, med vägräcke och mastfundament med resta master i bakgrunden.

Gustavs udde 3

 • Under vecka 17 schaktades det för dammen och skyddsbädd lades ut
 • Fortsatt arbete med dammen vecka 18 samt arbete med ett utlopp under avkörningsskydd

Gustavs udde 3

 • Under vecka 14 pågick arbete med utloppet för dammen på verksamhetsytan - schaktning, ledningsbädd, rörläggning och placering av brunnar
 • Arbetet med utloppet fortsätter under vecka 15
 • Maskiner på plats: en grävmaskin, en hjullastare och en dumper

Packning runt rör vid dammens utlopp.

Gustavs udde 3

 • Skanska kommer att ha verksamhet på Gustavs Udde 3 under de kommande två veckorna. Därefter blir det ett uppehåll i arbetet till i maj.

Kilen

 • Arbetena på lagringsytan kommer att återupptas i maj 

Gustavs udde 3

 • Arbeten på triangelytan:
 • VA/kablar
 • Geotextil och förstärkning
 • Placering av brunnar
 • Samt schaktning för dike mellan triangelyta och verksamhetsyta

Kilen

 • Utläggning av förstärkningslager

Kilen

 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning av dräneringsledningar
 • Förläggning tomrör el/opto
 • Arbeten med sprängning och utlastning av berg är klara

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning av dräneringsledningar

Bortlastning av berg.

Kilen

Fortsatt arbete med:

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning kabelrör

Gustavs udde 3

 • VA-arbeten på triangelytan
 • Kanalisation mellan mastfundamenten
 • Färdiggjutning avkörningsskydd på triangelytan

Brunnar på triangelytan.

Förläggning av dagvattenledningar och brunnar.

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning kabelrör

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Transport av berg till utfyllnad vid färjan
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar

Kilen

 • Bergschakt
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar
 • Bortlastning av berg

Gustavs udde 3

 • VA-arbeten på triangelytan
 • Justeringar på verksamhetsytan för att kunna köra ut mer förstärkningslager

Arbetsstyrka: Två grävmaskiner, en dumper, två hjullastare, tre markarbetare, fyra trä- och betongarbetare, en produktionschef, två arbetsledare (mark/betong) och en mättekniker.


Text