Umeå hamn möter regionens logistikbehov och bidrar till de globala målen

Umeå hamn är en viktig anläggning för hela Norrland, Norrbotten och Österbotten då mycket av regionens inkommande och utgående gods passerar här. Den knyts också ihop med regionens och Umeå kommuns övriga anläggningar via järnväg och vägar samt närheten till flygplatsen som endast ligger 20 min bort med bil. Närheten till Vasa och Umeås geografiskt strategiska placering tillsammans med den tillväxt som sker i regionen innebär att hamnen behöver rustas och utvecklas för framtidens logistiklösningar.

Visionsbild av Umeå hamn

Nuläge byggprojekt i Umeå hamn. Visar kommande, pågående och avslutade byggprojekt.

Intensiv utvecklingsperiod

Umeå hamn befinner sig mitt i en intensiv utvecklingsperiod som sträcker sig framåt under flera år. Projekt avser tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av ytterligare lager och magasinsbyggnader samt förbättringar av farleden för att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg.

Byggprojekt Nordporten

I dagsläget pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda upphandlingar och byggstart i inre hamnen. Förhoppningen är att delar av byggprojekten kommer igång Q4 2024, så som etapp 1 som innefattar bl.a Norra kajen, Energipiren, muddring och Brandvattenbyggnad.

Byggprojektet Nordporten medför

  • NYA YTOR OCH FLER KAJMETER
  • FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER
  • FÖRDJUPAD FARLED
  • MÖJLIGHET FÖR STÖRRE FARTYG ATT ANGÖRA UMEÅ HAMN

Flera färdigställda projekt

Fram till idag har flera projekt färdigställts, bland annat bygget av en järnvägsterminal i hamnen, ny färjepir och utbyggnad av färjeterminalen, utökade verksamhetsytor för förbättrad hantering kopplat till färjetrafiken samt utökade verksamhets- och lagringsytor.

EU logo regionala utvecklingsfonden

Vill du veta mer om byggprojekten i Umeå hamn?

Kontakta projekt.umeahamn@umea.se

För generella frågor om byggprojektet i Umeå hamn eller om studiebesök vänligen kontakta kommunikationsansvarig:
Anna-Clara Fridén
anna-clara.friden@umea.se
+46 70 675 13 97

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Prenumerera på information om Umeå hamn