Stäng meny

Effektivisering av landytor runt terminal och nya funktioner i Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framför allt incheckning samt lastning och lossning.

Kranar i hamnen

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Projektet avser att bygga om och förbättra landinfrastrukturen som är kopplad till färjeförbindelsens funktion. Syftet är att öka kapaciteten och antalet funktioner på ytorna kopplade till färjan.

Bland annat byggs en ny och anpassad anläggning för automatisk incheckning för den nya färjan som möjliggör en mycket stor tidsbesparing för lastning och lossning av färjans långtradare, bussar, bilar och övrigt gods genom att det nya fartyget är av RORO-typ. I projektet ingår därutöver en ”flytt” av E12 till att gå parallellt med järnvägsspåret från infarten vid oljeanläggningarna och ut till södra Hillskär. Detta bl.a. för att kunna anlägga en ny transportväg för SCA:s tunga transporter från inre hamnen ut till färjepiren. Detta projekt innebär också utfyllnad i vattnet för att ge Tullen större yta bl.a. för fordons – och nykterhetskontroller.

NCC utför entreprenaden.

Kontaktinformation

Vid frågor om aktuellt byggprojekt vänligen kontakta Maria Nordin, Projektledare INAB:
E-post: maria.nordin@umea.se
Telefon: 090-16 68 16

EUs regionala utvecklingsfond

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 41

 • Inkoppling grindar
 • Iordningställande av biljettkur
 • Diverse kompletteringar
 • Avetablering

Väglinjemålning

Utläggning av stödremsa

 • Väglinjemålning
 • Parkeringen norr om tullhuset öppnas när väglinjemålningen är klar och då stängs den tillfälliga parkeringen
 • Fortsatt montering av grindar och stängsel samt elarbeten
 • Stödremsa
 • Iordningställande av biljettkur
 • Diverse kompletteringar/färdigställning

Stängselmontage Bilplan 2

Översikt arbeten vecka 40

 • Justering grusyta norr om Tullen
 • Vägräcke
 • Väglinjemålning påbörjas
 • Grindar och stängsel
 • Stödremsa
 • Diverse kompletteringar/färdigställning

Asfaltering utfartsvägen

Översikt arbeten vecka 39

 • Toppbeläggning utfartsväg Bilplan 1 och Bilplan 2. Arbetena beräknas vara klara i mitten av vecka 38, beroende på väderlek.
 • Justering grusyta öster om tullen
 • Diverse kompletteringar, bland annat skyltning och matjord
 • Grindar och stängsel

Utfartsvägen genom tullfiltret

Översikt arbeten vecka 38

 • Toppbeläggning på utfartsväg samt på bilplan 1 och bilplan 2. Arbetsområdena kommer att flyttas med hänsyn till färjans ankomst/avgång.- Grindar och stängsel
 • Diverse elarbeten
 • Terrassering och fyllning exportbilsparkering

Beläggning utfartsväg

Översikt arbeten vecka 37

 • Justering före beläggning
 • Beläggning
 • Utläggning matjord
 • Montering grindar samt kabeldragning
 • Montering stängselpaneler

Justering före beläggning utfartsväg

Montering av stängsel E12/bilplan 2

 • Refug utfartsväg: Justering före beläggning
 • Utfartsväg tullen: Justering före beläggning
 • Parkering tullen/biljettkur: Justering före beläggning
 • Parkering för exportbilar: Schakt och fyll överbyggnad
 • Bilplan 1/utfartsväg: Grönytor
 • Montering av grindar utfartsväg/tull (6A) och norr om tullen (6E) samt kabeldragning för grindar
 • Montering av stängselpaneler, sträckan mellan E12 och Bilplan 2

Justering före beläggning utfartsväg/tullen

Justering före beläggning mellan magasinen

Planerade arbeten under vecka 34:

 • Schakt, fyll och justering bärlager utfartsväg tullen
 • Kantstensarbete vid den nya parkeringen för exportbilar
 • Anläggning av grönytor bilplan 1
 • Arbete med räcke vid parkeringen vid tullen

Kantstensarbete vid parkering för exportbilar

Översiktsbild vecka 34

Planerade arbeten under vecka 33:

 • Elarbeten biljettkur
 • Fortsatt arbete med stängsel/grindar på området
 • Grönytor bilplan 1
 • Kantsten öster om tullhuset och söder om terminalbyggnaden (ny parkering för exportbilar)

Schakt och fyll utfartsväg vid grind 6A/magasinet

Planerade arbeten under vecka 26 samt vecka 31 (paus i projektet under vecka 27-30):

 • Tullfilter: Plåtarbeten väggar
 • Utfartsväg: Schakt och fyll västra sidan, mot Tullhuset
 • Bilplan 1: Grönytor
 • Bilplan 2: Justering före beläggning och beläggning
 • Biljettkur: Uppsättning väggar och tak

Umeå hamn juni 2022

 • Tullfilter: Plåtarbeten
 • Utfartsväg: Schakt och fyll västra sidan, närmast magasinen
 • Bilplan 2: Justering före beläggning

Beläggning bilplan 2.

 • Plåtarbeten tull filter
 • Justering och beläggning bilplan 2
 • Elarbete/belysning incheckning och visitationshus

Plåtarbete tullfiler.

Schakt och fyll bilplan 2.

Översiktsbild vecka 24.

 • Stål-/plåtarbeten tullfilter
 • Schakt och fyll överbyggnad bilplan 2
 • Beläggning visitationshus

Drönarfoto över arbetsområdet 24:e maj.

Stålmontage tullfilter.

Betonggjutning biljettkur.

 • Beläggning, schakt och fyll bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Gjutning fundament tullfilter.

Beläggningsarbete.

 • Beläggning, schakt och fyll bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Gjutning fundament tullfilter.

Justering inför beläggning vid incheckning, bilplan 2.

 • Schakt och fyll överbyggnad Bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Form och armering fundament tullskärmtak.

Schakt VA och terrassering bilplan 2.

 • Schakt och fyll överbyggnad Bilplan 2
 • VA Bilplan 2
 • Betongarbeten fundament påbörjas vid tullskärmstak

Schakt vid incheckningen.

 • VA - punktinsatser vid vågstationen och ledningssträckan på Bilplan 2
 • Automater och bommar vid incheckningen testas och justeras
 • På Bilplan 2 påbörjas schakt och fyll överbyggnad

Montering av skyltar vid incheckningen.

 • Plåtkompletteringar visitationshus
 • VA-arbeten och grundläggning tullfilter

Grundläggning och VA tullfilter.

 • Plåtarbeten väggar visitationshus
 • Va-arbeten, grundläggning och tjältining tullfilter
 • Notera att det är P-förbud på tullfilterområdet, mellan grind 6A och tullgaraget. Parkering hänvisas till parkeringen norr om tullen

Plåtarbeten incheckning är klara, plåtmontering väggar visitationshus pågår i bakgrunden.

Kalibrering, justering och test av kameror vid vågstationen.

 • Visitationshus: Stålprofiler och plåtarbeten väggar
 • Tullfilter: Terrassering och överbyggnad. Tjälting läggs ut
 • Vågstation och incheckning: Utrustning kalibreras, verifieras och testas

Plåtmontage incheckning.

 • Kabelarbeten och inkopplingar el
 • Plåtarbeten väggar incheckning
 • Stålprofiler och plåtarbeten väggar visitationshus
 • Nytt försök att flytta transponder och kortläsare från befintligt tullskärmtak till grind 6A, norra grinden
 • Väggblock till biljettkur byggs

Väggblock till biljettkur byggs.

Plåttak på plats på visitationshus och incheckning.

 • Kabelarbeten och inkopplingar el
 • Plåtarbeten incheckning och visitationshus. Leveransproblemen med stål/plåt har fortsatt påverkat dessa arbeten
 • Transponder och kortläsare flyttas provisoriskt från befintligt tullskärmtak närmre grind 6A, norra grinden

Montering av den sista LED-skärmen vid incheckningen.

Inkopplad LED-skärm vid incheckningen.

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Stål- och plåtarbeten visitationshus

Incheckningsautomater, CCTV, ANPR-kameror och bomhus monterade på incheckningen. I bakgrunden pågår stålarbeten för visitationshus.

Montering Led-skärm på portal Bilplan 2

 • Kabelarbeten och utrustningsmontage
 • Stål- och plåtarbeten incheckning. Problem med leveranser av material har medfört försening av stålmontage
 • Stål- och plåtarbeten visitationshus

Montering stål incheckning.

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Färdigställning oljeavskiljare
 • Ev montering av portal E12

Kanalisation och återfyllning visitationshus.

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Återfyllning visitationshus
 • Montering portal bilplan 2
 • Montering skyltplåtar trafikljusskylt

Återfyllning och formsättning visitationshus.

Montering LED-skärm trafikljusskylt.

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Form, armering, betong och återfyllning visitationshus
 • Montering portal bilplan 2
 • Montering skyltplåtar trafikljusskylt

Montering trafikljusskylt.

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Elarbeten, stål- och plåtarbeten påbörjas
 • Visitationshus: Form, armering och betong
 • Trafikljusskylt: Montering av skyltplåtar
 • Va-Tullen: Arbete med sista etappen mot tullskärmtaket. Hela magasinet vid färjan är nu öppet
 • Fyllning i vatten: Erosionsskydd färdigställs

Montering och elarbeten incheckningsautomater.

Fyllning i vatten.

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong för plintskaft samt kablage och återfyll
 • Visitationshus: Form, armering och betong för vägg
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen
 • Arbetet med fyllning i vatten pågår t o m vecka

Fyllning i vatten.

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong. Återfyllning kommer att påbörjas
 • Visitationshus: Form, armering och betong
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen: När va-arbetet vid södra delen av magasinet är återfyllt kommer den delen av magasinet att öppnas, samtidigt som den norra delen stängs för tjältining och schakt
 • Fyllningsarbeten i vatten pågår till och med vecka 7. Lastbilstrafik går då via in-/utfart till färjan och dumpertrafik går via södra och norra grinden framför färjan. När färjan lossar/lastar kan ingen dumpertrafik passera färjan

Grundläggning visitationshus.

Fyllning i vatten.

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong
 • Visitationshus: Grundläggning, form, armering och betong
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen: Arbetet kommer att ske i etapper för att kunna hålla delar av magasinet öppet under arbetet
 • Fyllningsarbeten i vatten pågår under vecka 4-7. Lastbilstrafik går då via in-/utfart till färjan och dumpertrafik går via södra och norra grinden framför fä När färjan lossar/lastar kan ingen dumpertrafik passera färjan

Betongarbeten incheckning.

 • Kabelarbeten
 • Form, armering och betong, incheckning
 • Grundläggning visitationshus
 • Montering trafikljusskylt
 • Fyllning i vatten - de arbeten som skulle ha påbörjats vecka 3 flyttas till vecka 4

Grundläggning och formsättning incheckning.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp