Projektmedverkan FÖR FRAMTIDENS HAMN

Just nu befinner vi oss i en intensiv period där Umeå hamn anpassas för morgondagens behov. Förutom de fysiska åtgärderna som innebär nya ytor och fler kajmeter, smartare lagringsmöjligheter, fördjupad farled och ännu bättre möjligheter att ta emot större fartyg deltar vi i olika forsknings- och innovationsprojekt. Syftet är att skapa morgondagens logistiklösningar, utveckla Umeås hamn och vår verksamhet.

Läs gärna mer om de olika projekten nedan. Är du intresserad av byggprojekten i Umeå hamn besöker du umeahamn.se

i.Hamn

I.hamn är ett treårigt innovationsprojekt, finansierat av Trafkverkets branschprogram ”Hållbar Sjöfart”, som leds av Lighthouse, som sänker trösklar för svenska hamnar att implementera digitala innovationer som möjliggör hamnen som hållbar nod i framtidens transportsystem.

Projektperiod 2020-2023.

Mer om projektet finns på projektet I.Hamns webb

FED-e-rated

Här deltar vi och är med och driver tre olika delar, eller så kallade ”LivingLabs", inom projektet FED-e-RATED samt den svenska satsningen Digitaliserade sammondala hållbara transportkedjor – Living Labs i projektet FED-e-RATED:

Optimized Port Operations by Cargo Owner Integration - Fokus för detta LivingLab är på att optimera Kvarken Ports och Umeås hamnverksamhet för att möta morgondagens digitala logistiklösningar baserade på behov och krav från lastägare.

Sustainable Intermodal Chain (SIMC) - Med transportköparens perspektiv som utgångspunkt fokuserar SIMC på att skapa möjligheter till informationsutbyte mellan olika roller i transportkedjan.

Better Terminal Flow (BetTerFlow) - Fokus för LivingLab är godsflödet mellan Sverige och Finland via Wasalinefärjan samt det gods som kommer till eller skall gå vidare med tåg från den nya godstågterminalen Hillskär.

Mer info om projekten finns på federatedplatforms.eu

NISS

Projektet Nordic Intermodal Shortsea Shipping (NISS) är ett samarbetsprojekt med mål att starta upp minst en ny sjöfartslinje för gods från någon av regionens hamnar mot lämplig mottagarhamn. Detta för att kunna erbjuda regionens varuägare optimerade fraktmöjligheter som matchar behov och efterfrågan.

Projektperiod 2020-2023.

Mer om projektet finns på inab.umea.se

HAMNEN SOM DIGITAL NOD

Hamnen som digital nod - är en förstudie som utreder förutsättningar för etablering av hamnen som digital nod (informationshubb) genom att inventera förutsättningar, strategier och handlingsplaner för ett datadrivet beslutsfattande i hamnen samt identifiera nya affärsmodeller för att skapa positiva mätbara effekter också för transportsystemet som helhet.

Förstudien kommer dels att identifiera pågående utvecklingsinriktningar (såsom Digitala Anlöpet, olika CDM initiativ och FEDERATED) på såväl nationell strategisk nivå som på lokal nivå hos ett urval av Sveriges hamnar samtidigt som den internationella utvecklingen och lagstiftningen kommer att beaktas.

Projektperiod 2021-2021.

Kontakt

Mathias Karlsson

Mathias Karlsson

DIGITALISERINGS-STRATEG

070-288 84 35

mathias.karlsson@

kvarkenports.com

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us