KVARKEN PORTS - SAMARBETE FÖR UTVECKLING

Kvarken Ports är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa.  Samarbetet bidrar till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att bli en kvalitetshamn med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar.

NYA TRANSPORT- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR

För att möta framtidens krav på transporter bygger Umeå och Vasa tillsammans upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept. Det nya hamnbolaget har en viktig roll för att stärka både de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk som möts i Kvarkenregionen.

FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

En utökad samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen samt leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Kvarken Ports ska erbjuda ett brett utbud av tjänster, anpassade till såväl näringslivets som privatresenärernas behov. Samarbetet ger också stordriftsfördelar inom bland annat infrastruktur, marknadsföring och administration samt möjligheter till ökad konkurrensförmåga.

ORGANISATIONEN

Kvarken Ports är ett aktiebolag som ägs gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag Ab. Personalstyrkan uppgår till ca 30 personer.

Umeå Hamn AB finns kvar men får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och är ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad äger anläggningarna i Vasa hamn.

MER OM HAMNARNA


UMEÅ
VASA

PORT HANDBOOK

 

UMEÅ KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Umeå hamn
913 32 Holmsund
+46 (0)90163280
+46 (0)-163289

Vasa KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Skeppsredaregatan 6
651 70 Vasa
+358 (0)400 479163

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us