KVARKEN PORTS - SAMARBETE FÖR UTVECKLING

Kvarken Ports är ett nytt gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa.  Samarbetet ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att bli en kvalitetshamn med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar.

NYA TRANSPORT- OCH LOGISTIKLÖSNINGAR

För att möta framtidens krav på transporter bygger Umeå och Vasa tillsammans upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept. Det nya hamnbolaget har en viktig roll för att stärka både de öst-västliga och nord-sydliga transportstråk som möts i Kvarkenregionen.

FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

En utökad samverkan bedöms kunna effektivisera och förstärka affärsutvecklingen samt leda till ökade volymer av gods och passagerare över Kvarken. Kvarken Ports ska erbjuda ett brett utbud av tjänster, anpassade till såväl näringslivets som privatresenärernas behov. Samarbetet ger också stordriftsfördelar inom bland annat infrastruktur, marknadsföring och administration samt möjligheter till ökad konkurrensförmåga.

SÅ BLIR DEN NYA ORGANISATIONEN

Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget.

Umeå Hamn AB finns kvar men får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och blir efter årsskiftet ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad kommer att äga anläggningarna i Vasa Hamn.

MER OM HAMNARNA


UMEÅ
VASA


UMEÅ KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Umeå hamn
913 32 Holmsund
+46 (0)90163280
+46 (0)-163289

Vasa KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Hamnterminalen
651 70 Vasa
+358 (0)40 124 4502

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us